Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Πρόγραμμα Υποτροφιών


Πρόγραμμα Υποτροφιών PwCFuture Leaders

Για Απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων (μεταπτυχιακά πλήρους φοίτησης)και Στελέχη επιχειρήσεων (μεταπτυχιακά μερικούς φοίτησης)
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε:
Finance ΜΒΑ & Business Studies HR Banking Internal Audit Risk Regulation IT Systems & Security Information Systems Τotal Quality Management & Systems Shipping Environmental Engineering
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
Τίτλος πτυχίου με βαθμολογία άνω του 7 (επτά) ή αντίστοιχη βαθμολογία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
Δύο συστατικές επιστολές - ακαδημαϊκού ή εργοδότη
Τίτλοι μεταπτυχιακών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ή βεβαίωση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο έχουν γίνει ήδη δεκτοί
Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων του υποψηφίου και της οικογένειάς του -
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να ανταπεξέλθει στα έξοδα του μεταπτυχιακού
Κείμενο όπου αναλύονται οι λόγοι επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και της μελλοντικής αξιοποίησής του (300 λέξεις) Για στελέχη σημειώστε επίσης:
η μία συστατική επιστολή πρέπει απαραιτήτως να είναι από τον υφιστάμενο εργοδότη
Πιστοποιητικό εργοδοσίας με αναφορά στο χρόνο προϋπηρεσίας και τη θέση εργασίας (ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια)
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10 Μαρτίου 2010
Για περισσότερες πληροφορίες: 210-6874028, 210-6874400 pwc.scholar@gr.pwc.com
pwc.gr/scholarships


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου